Poskytované činnosti


Ubytování Úklid Praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení Poskytnutí stravy Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z…

Read More...

Zásady poskytované sociální služby


Každý uživatel má právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení ze strany pracovníků zařízení, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod, interními předpisy zařízení a s dalšími obecně závaznými předpisy. Služba je poskytována uživateli na základě…

Read More...

Cíle zařízení


Poskytovat služby uživatelům, jež prokazatelně potřebují zajistit péči formou pobytové sociální služby. Zabezpečovat službu dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků. Udržovat prostorové a technické podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby. Zajišťovat dostatečné finanční zdroje pro dosažení…

Read More...

Poslání zařízení


  Hlavním posláním zařízení je poskytování pobytové sociální služby osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci Mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost (v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování atd.) a vyžadují pravidelnou…

Read More...

Cílová skupina


Okruh osob, kterým je sociální služba určena – cílová skupina osob Osoby od 27 let věku výše, s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), které se nacházejí v nepříznivé sociální…

Read More...