Transformace

Název projektu: Transformace USP Kvasiny
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001885
Příjemce dotace: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019
Plánovaná částka: 4.383.738,75 Kč
Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Výzva OPZ č.: 37 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Financování: Financováno z OPZ a ESF

Cíl projektu:

Podpořit realizaci transformačního plánu organizace:

 • podpora přípravy a realizace plynulého přechodu klientů do skupinových domácností v jednotlivých lokalitách

 • zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky

 • maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran

 • Dílčími cíli jsou cíle jednotlivých klíčových aktivit

Cílová skupina projektu:

 • poskytovatel sociální služby – Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

 • sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)

 • pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

Klíčové aktivity:

 • KA 1 – Zpracování komunikační strategie podpory transformace a její realizace v praxi

 • KA 2 – Vypracování metodiky práce/fungování jednotlivých domácností.

 • KA 3 – Zpracování / aktualizace a realizace IP zaměřených na dovednosti k přechodům do skupinových domácností

 • KA 4 – Realizace přechodů do skupinových domácností

 • KA5 – Vzdělávání, supervize a stáže

 

Hlavní výstupy: (některé z nich např. z důvodu ochrany osobních údajů nejsou striktně zveřejnitelné)

 • SWOT analýza současného stavu informovanosti veřejnosti

 • Plán komunikační strategie (PKS)

  • případně: Informační materiály (např. letáky, brožura apod.)

 • Metodiky poskytování služeb v domácnostech klientů – oblasti:

  • metodika řízení a koordinace transformovaných služeb

  • metodika poskytování sociálních služeb

  • metodika materiálně technického zabezpečením

 • Individuální plány klientů

 • Program Skupin (Skupinový plán)

 • Evaluační zpráva v minimálním rozsahu povinného dotazníku „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“ (www.trass.cz) nebo jiného dotazníku/dokumentu/postupu stanoveném MPSV

 •  Modelový plán pro přechod/přestěhování

 • Individuální plán pro přechod/přestěhování pro individuální domácnost

 

Očekávané změny a přínosy:

 • snížení rizika odmítavých stanovisek veřejnosti ke klientům a lepšímu přijmutí klientů do komunity;

 • zainteresované strany a veřejnost budou informování o procesu transformace a jejím přínosu pro klienty a komunitu

 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat v procesu transformace a budou k tomu mít metodiky, návody a plány

 • proces transformace a přechod bude koordinovaný a na základě skutečných potřeb a plánů dojde k zhodnocení procesu evaluace (dotazník

 

Aktuální projekt Transformace USP Kvasiny“ řeší/podporuje metodicky a reálně přechod skupin klientů do skupinových domácností. Pro klienty a pracovníky je to nová situace

 

V rámci tohoto projektu je ohnisko pozornosti zaměřeno na realizaci dalších konkrétních kroků vedoucích k dotažení započatých změn, s důrazem na řešení přechodu klientů do skupinových domácností.

Projekt se dotýká celé organizace a řeší konkrétně vybrané oblasti, které je nutné zajistit pro kvalitní, bezpečné a odborné dokončení této změny. Aktivity budou řešit problematiku:

 • zpracování komunikační strategie podpory transformace a proběhne i její realizace v praxi,

 • vypracování metodiky práce / fungování jednotlivých skupinových domácností

 • zpracování nebo aktualizaci a samotnou realizaci individuálních plánů klientů zaměřených i na trénink dovedností potřebných k přechodům do skupinových domácností

 • vzdělávání, supervize a stáže pracovníků organizace

 

Samotná práce pracovníků s klienty (trénink, nácvik dovedností, zvyšování kompetencí klientů, organizační zabezpečení stěhování apod.) není součástí aktivit projektu (klienti nejsou CS projektu).