Systém QMSS

Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém.

Závěr projektu QMSS
Dne 8.2.2013 proběhlo Závěrečné setkání s poskytovateli k auditům, jehož cílem bylo shrnutí výstupů auditů, podání zpětné vazby a zodpovězení dotazů účastníků a uzavření aktivity zaměřené na interní a externí audity systému QMSS. Závěrečné setkání potvrdilo, že audity byly vhodným nástrojem pro zhodnocení průběhu implementace a umožnili definovat doporučení k další práci na systému, což přispělo významně k zajištění udržitelnosti výstupů projektu a vytvořilo předpoklady pro důstojné ukončení projektu formou závěrečné konference.

Dne 5. dubna 2013 byla uskutečněna Závěrečná konference projektu. Cílem konference bylo sumarizovat, vyhodnotit a prezentovat výsledky všech aktivit projektu se zaměřením na vzájemné seznámení poskytovatelů sociálních služeb a zástupců jednotlivých krajských úřadů s výsledky a výstupy implementace systému, zhodnocení implementace, společné sdílení zkušeností a zážitků z implementace a hodnocení systému QMSS pracovníkům poskytovatelů, členům realizačního týmu a zástupcům zadavatele a získání zpětné vazby od pracovníků poskytovatelů. Účast na konferenci byla otevřena i zástupcům dalších poskytovatelů a pracovníkům krajských úřadů, kteří projevili zájem seznámit se se systémem QMSS a zkušenostmi s jeho implementací. Pozvání obdrželi také představitelé regionálních médií. Závěrečná konference potvrdila přínos systému QMSS pro všechny organizace, které tento systém implementovaly. Nikdo z účastníků – implementujících zařízení nedeklaroval, že by implementace pro ně nebyla přínosem. Všechny služby prezentovaly své znalosti na dobré úrovni, což samo o sobě svědčí o tom, že systém řízení je zároveň i systémem učení, který rozvíjí všestranně dovednosti týmů.

Při závěrečné evaluační schůzce na konci projektu byl projekt zhodnocen jako úspěšný, naplnil všechna očekávání s ním spojená, a ukázalo se, že pro životaschopnost systému QMSS je potřebný jeho další rozvoj ve smyslu zlepšujících úprav jak v požadavcích systému, tak ve způsobu jeho implementace (systém se musí sám od sebe učit). Cílem těchto úprav by mělo být zefektivnění přínosu systému pro organizace a zefektivnění způsobu jeho implementace. Další rozvoj je nezbytný u jakéhokoliv systému řízení kvality, který má být životaschopný, dlouhodobě udržitelný a prospěšný dané organizaci.

Průběh projektu potvrdil důležitost optimálního nastavení podmínek realizovatelnosti systému QMSS. Systém se nejlépe dařilo implementovat v těch organizacích, které měly vytvořeny dostatečné podmínky především v oblasti personální (stabilní, motivovaný tým s předchozími zkušenostmi s řízením kvality).

Velmi důležitou roli ve všech fázích implementace i realizace projektu, hrála na straně poskytovatelů jejich kultura, která se významně podílela na míře úspěšnosti implementace.