Transformace USP Kvasiny

Souhrnné informace:
Název projektu: Transformace USP Kvasiny
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001885
Příjemce dotace: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019
Plánovaná částka: 4.383.738,75 Kč
Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Výzva OPZ č.: 37 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Financování: Financováno z OPZ a ESF

 

Cíl projektu:
Podpořit realizaci transformačního plánu organizace:
podpora přípravy a realizace plynulého přechodu klientů do skupinových domácností v jednotlivých lokalitách.
zvládnout přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky.
maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran
Dílčími cíli jsou cíle jednotlivých klíčových aktivit.

Cílová skupina projektu:
poskytovatel sociální služby – Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)
pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

Klíčové aktivity:

 • KA 1 – Zpracování komunikační strategie podpory transformace a její realizace v praxi
  KA 2 – Vypracování metodiky práce/fungování jednotlivých domácností.
  KA 3 – Zpracování / aktualizace a realizace IP zaměřených na dovednosti k přechodům do skupinových domácností
  KA 4 – Realizace přechodů do skupinových domácností
  KA5 – Vzdělávání, supervize a stáže

Hlavní výstupy: (některé z nich např. z důvodu ochrany osobních údajů nejsou striktně zveřejnitelné)

 • SWOT analýza současného stavu informovanosti veřejnosti
 • Plán komunikační strategie (PKS)
  případně: Informační materiály (např. letáky, brožura apod.)
 • Metodiky poskytování služeb v domácnostech klientů – oblasti:
  metodika řízení a koordinace transformovaných služeb
  metodika poskytování sociálních služeb
  metodika materiálně technického zabezpečením
 • Individuální plány klientů (striktně nezveřejnitelné)
 • Program Skupin (Skupinový plán) (striktně nezveřejnitelné)
 • Evaluační zpráva v minimálním rozsahu povinného dotazníku „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“ (www.trass.cz) nebo jiného dotazníku/dokumentu/postupu stanoveném MPSV
  o samotný dotazník „Znaky a vodítka deinstitucionalizace” – produkt – indikátor (bude zveřejněn)
 • Modelový plán pro přechod/přestěhování
  Individuální plán pro přechod/přestěhování pro individuální domácnost – (striktně nezveřejnitelné)

 

Očekávané změny a přínosy:

 • snížení rizika odmítavých stanovisek veřejnosti ke klientům a lepšímu přijmutí klientů do komunity;
 • zainteresované strany a veřejnost budou informování o procesu transformace a jejím přínosu pro klienty a komunitu
 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat v procesu transformace a budou k tomu mít metodiky, návody a plány
 • proces transformace a přechod bude koordinovaný a na základě skutečných potřeb a plánů
 • dojde k zhodnocení procesu evaluace (dotazník)

 

Aktuální projekt řeší další fázi transformace ÚSP Kvasiny – tj. podporu zařízení při realizaci transformačního plánu.

Předchozí fáze byla zaměřena na přípravu transformace z pohledu procesního. Konkrétně to znamená, že byl v zařízení nastaven proces transformace na úrovni organizace a proces transformace na úrovni klienta.
o Přípravná fáze byla řešena v předchozím projektu: „Příprava transformace ÚSP Kvasiny“, číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00030 (11/2013 až 6/2015)

Aktuální projekt „Transformace USP Kvasiny“ řeší/podporuje metodicky a reálně přechod skupin klientů do skupinových domácností. Pro klienty a pracovníky je to nová situace.

V rámci tohoto projektu je ohnisko pozornosti zaměřeno na realizaci dalších konkrétních kroků vedoucích k dotažení započatých změn, s důrazem na řešení přechodu klientů do skupinových domácností.
Projekt se dotýká celé organizace a řeší konkrétně vybrané oblasti, které je nutné zajistit pro kvalitní, bezpečné a odborné dokončení této změny. Aktivity budou řešit problematiku:

 • zpracování komunikační strategie podpory transformace a proběhne i její realizace v praxi,
 • vypracování metodiky práce / fungování jednotlivých skupinových domácností.
 • zpracování nebo aktualizaci a samotnou realizaci individuálních plánů klientů zaměřených i na trénink dovedností potřebných k přechodům do skupinových domácností.
 • vzdělávání, supervize a stáže pracovníků organizace.

Samotná práce pracovníků s klienty (trénink, nácvik dovedností, zvyšování kompetencí klientů, organizační zabezpečení stěhování apod.) není součástí aktivit projektu (klienti nejsou CS projektu).