Veřejný závazek

Základní údaje:

název zařízení: Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

adresa zařízení: Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny

právní forma: příspěvková organizace

zřizovatel: Královéhradecký kraj

identifikátor služby: 2089762

statutární zástupce (ředitelka): Mašková Jana

zástupce ředitelky: Králíčková Jana

IČ: 42886201

telefon: 494 596 487-9, 608 031 996

e-mail: uspkvasiny@centrum.cz

web: www.uspkvasiny.cz

druh sociální služby: služby sociální péče

forma poskytování sociální služby: pobytová služba

název registrované služby: domov pro osoby se zdravotním postižením

místo poskytování služby:

 • Kvasiny 340, 517 02, Kvasiny
 • ul. Plk. Zavorala čp. 1503, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 • ul. Plk. Zavorala čp. 1504, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Poslání zařízení:

 • Hlavním posláním zařízení je poskytování pobytové sociální služby osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci:
 • mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost (v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování atd.) a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 
 • nemají rodinu nebo jiné blízké osoby, které by byly schopné a ochotné zajistit potřebnou pomoc 
 • není dostupná nebo možná potřebná podpora jiných služeb (v regionu jeho bydliště není dostupná terénní nebo ambulantní služba, která by zajistila potřebnou pomoc).

Cíle zařízení:

 • Přizpůsobovat službu individuálním potřebám jednotlivých uživatelů spojených s řešením jejich nepříznivé sociální situace (od nejvyšší míry podpory až po nejnižší míru podpory).
 • Společně usilovat o maximální možnou míru nezávislosti uživatelů a sociálně je začleňovat do běžné společnosti. 
 • Podporovat uživatele v životě, který se co nejvíce přibližuje životu srovnatelnému s jejich vrstevníky v komunitě, v jejich samostatnosti a soběstačnosti.
 • Poskytovat službu důstojně, dodržovat lidská práva a základní svobody.
 • Zabezpečovat službu dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků.
 • Udržovat prostorové a technické podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby.
 • Vyhledávat, získávat a spravovat finanční zdroje pro dosažení maximální kvality poskytované služby.
 • Spolupracovat s dalšími službami, institucemi a osobami v regionu s hlavním cílem podporovat naše uživatele v řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

Zásady poskytované sociální služby:

 • Každý uživatel má právo na rovnoprávné, nediskriminující zacházení ze strany pracovníků zařízení, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod, interními předpisy zařízení a s dalšími obecně závaznými předpisy.
 • Služba je poskytována uživateli na základě individuálního přístupu a přizpůsobuje se jeho konkrétním potřebám, a to v rámci možností zařízení.
 • Služba je uživateli poskytnuta jen v oblastech, ve kterých pomoc opravdu potřebuje a požaduje.
 • Respektuje se volba uživatele, i za předpokladu podstoupení určité míry rizika.
 • Poskytované služby směřují k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti uživatele.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena – cílová skupina osob a jejich věková struktura

 • Osoby s mentálním postižením, případně s přidruženým kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (chybí jim schopnosti v oblastech sebeobsluhy, orientace, ubytování, stravování). Z toho dívky a ženy pouze v případě, že jsou zároveň plně či částečně imobilní a potřebují zvýšenou míru podpory. Osoby s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.
 • Osoby od 19 let věku výše.

Kapacita zařízení

Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny 43 uživatelů
ul. Plk. Zavorala čp. 1503, 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 domácnost: 6 uživatelů
ul. Plk. Zavorala čp. 1504, 503 46 Třebechovice pod Orebem 1 domácnost: 6 uživatelů

Garance poskytovaných služeb

Zařízení má stanovenou garanci poskytovaných služeb pro uživatele v písemné podobě formou Karet sociálních služeb a Karet zdravotních služeb.